Statut

 

STATUT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „CALISIA” w KALISZU

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia” (zwany dalej UTW) jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną I działające w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności instytucji pożytku publicznego I Wolontariacie / Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003r. z póz. zm./
 3. Niniejszego statutu.

§3

 1. Siedzibą UTW jest Miasto Kalisz.
 2. UTW działa na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polski.
 4. Czas trwania UTW w Kaliszu jest nieograniczony.

§4

 1. UTW może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym działaniu. Decyzję o przystąpieniu do stowarzyszeń zagranicznych podejmuje Walne Zebranie Członków.

§5

 1. UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich słuchaczy.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudnić pracowników i wolontariuszy.

§6

 1. UTW może używać odznak I pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. UTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich I zaświadczeń o ukończonych seminariach.

 

Rozdział II ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7

 1. UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich słuchaczy oraz działalność publiczną na rzecz ogółu środowiska.
 2. Kształcenie na UTW „ Calisia ” odbywa się w zamkniętych cyklach zgodnie z Regulaminem.
 3. Absolwenci UTW mogą uczestniczyć w kształceniu w innych sekcjach programowych zgodnie z Regulaminem

§8

Celem UTW jest włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego oraz podejmowanie i rozwijanie społecznych Inicjatyw poprzez:

 1. prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk,
 2. aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
 3. propagowanie i popieranie różnych form aktywności Intelektualnej, psychicznej i podnoszenie stopnia sprawności fizycznej;
 4. podejmowanie działań zmierzających do integracji i kontaktów w środowisku osób starszych z młodszym pokoleniem,
 5. inspirowanie wszelkich działań zmierzających do poszerzenia wiedzy o Kaliszu i regionie poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych i rekreacyjnych oraz znanych i zasłużonych osobistości,
 6. podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i wartości patriotycznych,
 7. upowszechnianie praw człowieka i swobód obywatelskich,
 8. wspieranie idei wolontariatu,
 9. udzielenie pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążenie do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
 10. upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej,
 11. wspieranie działań rehabilitacyjnych,
 12. współpracę z równorzędnymi ośrodkami zagranicznymi,
 13. prowadzenie działalności charytatywnej.

§9

Cele o których mowa w §8 UTW realizuje poprzez:

 1. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizacje wykładów, seminariów, odczytów, konferencji, prelekcji, spotkań, kursów, wystaw, koncertów, spotkań dyskusyjnych i innych zajęć,
 2. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, kultury fizycznej i rekreacji, organizowania wycieczek turystycznych I krajoznawczych,
 3. przekazywanie przez członków UTW nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i Innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,
 4. współpracę z krajami i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, ze środkami masowego przekazu, sektorem gospodarczym i osobami o uznanym autorytecie,
 5. spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, gospodarki działającymi w regionie, Polsce I na świecie,
 6. prowadzenie lektoratów Języków obcych,
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 8. prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,
 9. prowadzenie działalności charytatywnej,
 10. tworzenie grup samopomocowych,
 11. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji fundacji w sprawach związanych z UTW,
 12. Inne działania realizujące cele i zadania statutowe,
 13. w ramach realizacji celów o których mowa Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.

 

Rozdział III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie UTW (zwani dalej słuchaczami) dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych.
 4. członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna w wieku emerytalnym lub rencista po ukończeniu 55 lat która:
  • ma ukończoną co najmniej szkołę średnią
  • uznaje cele statutowe
  • pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie zadań statutowych
  • złoży pisemną deklarację UTW „Calisia” w Kaliszu
  • będzie opłacać ustaloną składkę członkowską.
 5. W przypadkach szczególnych dotyczących wieku decyzję podejmuje Zarząd.
 6. członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która:
  • uznaje cele statutowe UTW i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową
  • członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych, ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz statutowych UTW,
  • zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz UTW.
 7. członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei UTW lub realizację jego statutowych zadań.
 8. członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele UTW stają się członkami w chwili jego zarejestrowania.
 9. członek honorowy Stowarzyszenia nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia, nie posiada także głosu stanowiącego na walnym zebraniu, posiada jedynie głos doradczy. Członkiem honorowym UTW Jest osoba fizyczna, której Walne Zebranie Członków nadało ten tytuł większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu UTW, za wybitne zasługi dla UTW.
 10. przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz UTW oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach i zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością UTW,
 2. zgłaszania wniosków i opinii dotyczących działalności UTW,
 3. uczestnictwa w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, imprezach kulturalnych oraz innych zajęciach i działalności UTW zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 4. udziału w praktycznych zajęciach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz organizowanych wycieczkach.

Członkowie zwyczajni UTW są zobowiązani :

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz UTW,
 3. regularnie opłacać składki i wywiązywać się z nałożonych zobowiązań.

§12

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie lub ustne,
 2. skreślenie z listy z powodu nie opłacania składek,
 3. wskutek śmierci słuchacza,
 4. pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania regulaminu i uchwał.

§13

Członkostwo wspierające wygasa poprzez:

 1. zaprzestanie działalności wspierającej,
 2. utratę osobowości prawnej,
 3. wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

§14

Członkostwo honorowe wygasa poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie lub ustnie,
 2. wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

 

Rozdział IV WŁADZE UTW

§15

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Władzami UTW są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział jedynie członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i honorowi biorą udział jedynie z głosem doradczym.

§16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTW, zwoływane w trybie zwyczajnym przez Zarząd, co najmniej raz w roku lub nadzwyczajnym:
  1. z Inicjatywy własnej na podstawie przyjętych uchwał,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków UTW.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

2. O miejscu, porządku, terminie i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania. Walne Zebranie Członków ważne jest w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych. W razie braku quorum w pierwszym terminie organ zwołujący Walne Zebranie Członków wyznacza drugi termin po upływie 20 minut po pierwszym terminie. Wówczas Walne Zebranie Członków ważne jest bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane prezydium.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według stałego Regulaminu Obrad Walnego Zebrania. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie sprawach objętych porządkiem obrad.

§17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju UTW,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzanie sprawozdań z działalności UTW i udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 5. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. nadawanie godności członka honorowego UTW,
 7. podejmowanie decyzji o zawieszeniu działalności i likwidacji UTW.
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień ze składek
 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia (przynależności) UTW do innych organizacji zagranicznych,
 10. uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem:
  1. nadania godności honorowego członka UTW,
  2. zawieszenia działalności I likwidacji UTW,
  3. uchwalania statutu i jego zmian, dla których wymagana Jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

Zarząd

 1. Organem wykonawczym Jest Zarząd wybierany na Walnym Zebraniu Członków na okres czterech lat.
 2. Zarząd UTW może składać się od 7 do 9 osób, którzy są wybieranych przez Walne Zebrania Członków.
 3. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa i dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika.
 4. Zarząd reprezentuje UTW na zewnątrz.
 5. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych jak również we wszystkich innych sprawach konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu UTW.
 6. Zarząd działa na podstawie uchwalonego Regulaminu Zarządu.
 7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków składu zarządu.
 8. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę skład Zarządu. Dokooptowani członkowie Zarządu są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§18

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizowanie celów statutowych UTW zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania UTW,
 3. opracowanie projektu budżetu,
 4. realizacja budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
 5. zarządzanie majątkiem UTW,
 6. opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
 8. zwołanie Walnego Zebrania UTW,
 9. powołanie rady programowo-naukowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określenie ich zadań,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,
 13. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 14. do realizacji swoich zadań Zarząd może utworzyć sekretariat UTW,
 15. uchwalenie regulaminów wewnętrznych UTW

§19

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja ze swojego składu wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków składu Rady
 4. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może nastąpić w drodze kooptacji, przy czym w tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Komisji Rewizyjnej. Dokooptowani członkowie Komisji Rewizyjnej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§20

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami statutu, działalności pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania,

2. przedstawianie Zarządowi UTW wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,

4 składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział V MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§21

1.Majątek UTW powstaje ze składek członkowskich, wpisów, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów, loterii, aukcji, subwencji i dotacji.

2.Pozyskane źródła finansowania mogą być przeznaczone jedynie na realizację celów statutowych UTW

§22

l. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ,w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umówi udzielania pełnomocnictw oraz podpisywania pism i innych dokumentów w imieniu UTW, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu łącznie:

Prezesa z wiceprezesem Zarządu działających łącznie lub wiceprezesa i innego członka Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE UTW

§23

1.Uchwalenie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie UTW mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków UTW. Do zawiadomienia określonego w §16 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu UTW Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która prowadzi likwidację UTW.

4.Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku.

 

Rozdział VII PRZEPISY KOŃCOWE
§24

Zmiany do statutu UTW „Calisia” wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.
Kalisz dnia 10.05.2012r.

 

Tekst jednolity Statutu po zmianach, wpisano do rejestru Stowarzyszeń, postanowieniem Sadu Rejonowego w Poznaniu dnia 13.08.2012 pod poz. KRS 261863

 

 

 

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

„CALISIA ” W KALISZU

 

Tekst jednolity po zmianach Uchwałą Zarządu Nr 10/2013 z dnia 10.04.2013

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”– nazywany dalej UTW – funkcjonuje

w ramach Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu , na

podstawie Statutu i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

2. Patronat nad działalnością UTW sprawują :

a/ patronat organizacyjny:

– Prezydent Miasta Kalisza

b/ patronat naukowy:

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

w Kaliszu

3. Całokształtem działalności UTW kieruje, zgodnie ze Statutem

Stowarzyszenia – Zarząd Stowarzyszenia , a kontrolę nad jego działalnością

wykonuje Komisja Rewizyjna oraz Walne Zebranie Członków.

4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu lub w jego

zastępstwie wiceprezes Zarządu.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

1.UTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego

skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków

poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

2. Program i metody pracy UTW nastawione są na aktywność, samodzielność

słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

3. Program edukacyjny UTW obejmuje wiedzę z zakresu nauk :

a/ humanistycznych,

b/ medycznych i profilaktyki zdrowia,

c/ przyrodniczych,

d/ społecznych,

e/ ekonomicznych ,

f/ technicznych,

g/artystycznych.

4. Nauka w UTW odbywa się w zamkniętych cyklach trzyletnich dla sekcji języków obcych i komputerowej a w pozostałych ustawicznie.

Cykl rozpoczyna się w październiku a kończy w maju.

5. Roczne programy edukacyjne UTW na każdy rok akademicki opracowuje

nauczyciel prowadzący zajęcia, po konsultacji ze słuchaczami .

6. Zajęcia w UTW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjne

w następujących formach :

a/ wykłady audytoryjne,

b/ wykłady specjalistyczne,

c/ seminaria, warsztaty, lektoraty,

d/ inne formy zajęć grupowych.

7.W ramach UTW działają następujące sekcje :

a/obsługi komputera i Internetu,

b/lektoraty języków obcych,

c/aktywizujące ruchowo,

d/prac artystycznych,

e/kulturalna,

f/turystyczna,

g/chór,

h/joga,

i/pływalnia,

j/inne – zależnie od potrzeb i możliwości organizacyjnych.

8.Zajęcia w UTW o których mowa w pkt. 6 odbywają się w następującym

wymiarze i terminach:

a/ wykłady audytoryjne ( ogólne) – dwie godziny lekcyjne, dwa razy w miesiącu

/ dla wszystkich słuchaczy obowiązkowo/,

b/ wykłady specjalistyczne – dwie godziny lekcyjne, jeden raz w miesiącu,

c/ ćwiczenia, warsztaty, zajęcia – dwie godziny lekcyjne, jeden raz w tygodniu lub dwa

razy w miesiącu,

d/ inne formy zajęć wg wyboru słuchaczy n.p. ćwiczenia gimnastyczne – jedna godzina

zegarowa, jeden raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu.

e/ lektoraty, zajęcia z komputerem, sportowe – jeden raz w tygodniu –dwie

godziny lekcyjne,

f/ pływalnia – jeden raz w tygodniu – 45 min.

 

III. ORGANIZACJA UTW „Calisia” KORESPONDENCJA I KONTAKTY
1.Siedzibą i biurem Stowarzyszenia UTW „Calisia” jest pomieszczenie w budynku przy
ul. Targowej 2-12 w Kaliszu.
2.Dni i godziny pracy biura ustala Zarząd w zależności od możliwości i potrzeb organizacyjnych z podaniem do wiadomości na stronie internetowej i drzwiach biura .
3.Biuro UTW :
– przyjmuje i wysyła korespondencję oraz udziela informacji w sprawach UTW,
– wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie , legitymacje oraz inne druki i materiały informacyjne,
– prowadzi rejestr i kontrolę wpłat za zajęcia i członkostwo – dokonane na konto UTW „CALISIA,
– prowadzi rejestr członków Stowarzyszenia i uczestników sekcji i grup w zajęciach UTW,
– przechowuje pełną dokumentację prawną ,finansowa i organizacyjną,
– przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,
– prowadzi rejestr osób oczekujących na miejsce uczestnictwa w UTW,
– wykonuje inne prace zlecone przez Zarząd UTW.
4.Kontakt z biurem i członkami Zarządu jest :
– telefoniczny , e-mailowy, osobisty pod wskazany adres.

SŁUCHACZE UTW „Calisia”

1.Zapisy nowych członków zwyczajnych(słuchaczy) do UTW przeprowadza się do

miesiąca maja roku poprzedzającego cykl kształcenia przez złożenie deklaracji

i opłaceniu wpisowego .

2.Przy zapisach należy okazać dowód osobisty i legitymację rencisty ,emeryta .

3.Ilość nowo przyjętych słuchaczy następuje w ramach możliwości organizacyjnych

UTW zależnej od bazy edukacyjnej .Na deklaracji wykazujemy sekcje w których

chcielibyśmy uczestniczyć. Maksymalnie trzy sekcje, gdyż ze względów

organizacyjnych mogą się pokrywać zajęcia w tym samym czasie, wówczas należy dokonać wyboru sekcji.

4.Członek stowarzyszenia może po ukończeniu jednej formy cyklu wybrać inne z

zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przyjęcia przysługuje nowo przyjętym członkom stowarzyszenia .

5.Do opłat zaliczamy wpisowe, członkostwo stowarzyszenia i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.

6.Członkowie stowarzyszenia są zobowiązani regularnie opłacać składki członkowskie w czterech ratach.

7.W przypadku zalegania z uiszczeniem obowiązującej składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy, Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia .

8.Słuchacz jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat za wybrany pakiet zajęć w Sekcjach w danym roku akademickim na konto UTW „CALISIA”. Terminy płatności będą podawane oddzielnym komunikatem.

Za zajęcia w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

9.Przy rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania opłaty nie

podlegają zwrotowi.

10. W każdej sekcji, tworzone są grupy w ilości zależnej od zainteresowań słuchaczy.

11. Prace sekcji – grupy, organizuje starosta sekcji – grupy, wybrany przez słuchaczy,

który kontaktuje się z Zarządem UTW przez starostę roku wszystkich słuchaczy.

12. Słuchacze poszczególnych sekcji mają prawo organizowania innych form

działalności o których mowa w rozdziale II pkt. 6, lit d, w ramach realizowanego rocznego programu edukacyjnego, po uzgodnieniu z Zarządem UTW.

13.Grupa zajęciowa może zostać uruchomiona przy określonej ( 15-25) liczbie słuchaczy

(lub większej) zależnie od możliwości organizacyjnych.

14.Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz

dbania o godność i dobre imię UTW.

16.Każdy słuchacz ma prawo złożenia wniosku , propozycji , uwagi w sprawach

związanych z funkcjonowaniem UTW do Prezesa za pośrednictwem biura.

Wnioski bezimienne nie będą rozpatrzone .Odpowiedzi udziela się w terminie

trzech tygodni od ich wniesienia, wyłączając czas przerwy wakacyjnej.

17.Jeśli słuchacz z przyczyn obiektywnych przerywa kształcenie , zobowiązany jest

poinformować Zarząd o przyczynach i czasie w którym nie będzie uczestniczył

w zajęciach.

18.Rezygnacja z członkostwa następuje po przyjęciu pisemnej decyzji.

19.Skreślenie z listy słuchaczy przez Zarząd następuje z powodu :

– notorycznego łamania postanowień Regulaminu

– długotrwałej nieobecności nieusprawiedliwionej trwającej 3 miesiące

– zaleganiem z opłatą składek przez 3 miesiące.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY ,SAMORZĄD SŁUCHACZY

 

1. Prawa i obowiązki słuchacza UTW określają :

a/ Statut Stowarzyszenia ,

b/ Uchwały Walnego Zebrania Członków,

c/ Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

d/ Regulamin Stowarzyszenia

e/ Regulamin Walnego Zebrania

2. Słuchacze UTW zorganizowani w ramach sekcji i grup, wybierają Samorząd

Słuchaczy w liczbie 3-5 osób , pod przewodnictwem Starosty który ma prawo

zgłaszania wniosków organizacyjnych i programowych na zebraniu Zarządu

w którym uczestniczy z głosem doradczym.

3. W sprawach kontrowersyjnych, z zachowaniem procedury określonej

w pkt 2 starosta roku kieruje sprawę do Prezesa Zarządu.

4. Samorząd słuchaczy UTW stanowi:

a/ starosta roku,

b/ starostowie sekcji ,

c/ starostowie grup, warsztatów.

5.Każda sekcja, grupa zajęć wybiera swojego staroste, który współpracuje

z prowadzącym zajęcia ,Samorządem i Zarządem UTW „Calisia”.

6.Starosta roku wybierany jest na trzyletnią kadencję –najdłuższego z cyklów

kształcenia, przez delegatów UTW w osobach starostów sekcji i grup lub słuchaczy

sekcji i grup.

7. Samorząd słuchaczy UTW działa w oparciu o statut UTW,

Uchwały Walnego Zebrania Członków i Zarządu, Regulamin UTW.

8. Starosta roku może występować w imieniu wszystkich słuchaczy z wnioskami

programowymi oraz w innych sprawach do Prezesa Zarządu UTW.

9.Samorząd ma obowiązek współpracować z Zarządem i Komisją Rewizyjna we

wszystkich sprawach członkowskich i organizacyjnych w szczególności :

– przestrzegania przez słuchaczy niniejszego Regulaminu,

– przestrzegania ładu ,porządku prawnego oraz zasad współżycia koleżeńskiego,

– poszanowania mienia będącego w użytkowaniu.

10.Do zakresu działań Samorządu Słuchaczy należy :

– realizowanie wniosków słuchaczy zgodnie z regulaminem,

– zwoływanie zebrań- rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących

nieprzestrzegania Statutu i Regulaminów,

– organizowanie działalności turystycznej , kulturalnej ,sportowej we współdziałaniu z

sekcjami.

13. Zebrania Samorządu Słuchaczy są protokółowane i podpisane przez Starostę Roku.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Słuchacz UTW otrzymuje legitymację członkowską.

1.Status słuchacza UTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo

o Szkolnictwie Wyższym.

2. Zarówno przyjęcie , przydział do sekcji , jak też skreślenia z listy słuchaczy nie

jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.

3. Niniejszy regulamin został przyjęty i zatwierdzony Uchwałą Zebrania Zarządu

UTW”Calisia” w dniu 24 stycznia 2012r. i obowiązuje od dnia jej podjęcia .

Kalisz dnia 11 września 2014 r .